เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลฯ จ. เพชรบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2564
จังหวัดเพชรบุรี

 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 งานตรวจสอบเนื้อหาฯ ภภ.เขต 16 ประกอบด้วยนางสาวกิติวรรณฯ นนผ.ก3 นางสาวปภพพรฯ และนายพศวีร์ฯ เจ้าหน้าที่นโยบายเเละแผน ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล 
Zone C ระยะที่ 2 ของสำนักงาน กสทช. โดยดำเนินการตรวจติดตาม WiFi โรงเรียน (จำนวน 2 โรงเรียน) และ WiFi หมู่บ้าน(จำนวน 6 ตู้) แบบรายงานการตรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. WiFi โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) หมู่ที่ 1 บ้านวัดใหม่ ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
2. WiFi โรงเรียนบ้านดอนมะขาม หมู่ 1 บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ ต.ปากทะเล อ.บ้านเเหลม จ. เพชรบุรี
3. Wifi หมู่บ้าน ประกอบด้วย
         - หมู่ 1,3,5,7 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
         - หมู่ 11 บ้านดอนหอยเเครง ต.บางขุนไทร อ.บ้านเเหลม จ.เพชรบุรี
         - หมู่ 1 บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โดยการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย