เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล Zone C ระยะที่ 2

วันที่ 11 ตุลาคม 2564
จังหวัดราชบุรี

   เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 16 ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล Zone C ระยะที่ 2 ของสำนักงาน กสทช.โดยดำเนินการตรวจ WiFi หมู่บ้าน บริเวณพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 20 จุด โดยจากการตรวจสอบทุกจุดบริการ มีระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สามารถใช้การได้เป็นปกติ ณ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี