เรื่อง ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล Zone C และ C+

วันที่ 7 ตุลาคม 2564
จังหวัดราชบุรี

   วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 งานตรวจสอบเนื้อและคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล Zone C และ C+ ระยะที่ 2 ของสำนักงาน กสทช.โดยดำเนินการตรวจ WiFi หมู่บ้าน บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 27 จุด โดยจากการตรวจสอบทุกจุดบริการ มีระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สามารถใช้การได้เป็นปกติ