เรื่อง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุ ในกรณีเกิดภัยพิบัติ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564
จังหวัดสมุทรสงคราม

  วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ภภ.เขต 16 ประกอบด้วยนายชานนท์ คราประยูร วก.ก1 นายเสนีย์ สุมณฑา นตป.ก3 และนายพิสิฐพงศ์ พูลสุข บุคคลเพื่อช่วยฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุ ในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
  ตามบัญชา อภภ.1 ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Repeater ควบคุมข่าย ผลการการตรวจสอบความพร้อม ดังนี้
  1.ระบบ Repeater ใช้งานได้ปกติ
  2.ระบบ echolink ใช้งานได้ปกติ (เครือข่าย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์)