เรื่อง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุ ในกรณีเกิดภัยพิบัติ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564
จังหวัดราชบุรี

  วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ภภ.เขต 16 ประกอบด้วยนายชานนท์ คราประยูร วก.ก1 นายเสนีย์ สุมณฑา นตป.ก3 และนายพิสิฐพงศ์ พูลสุข บุคคลเพื่อช่วยฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุ ในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร
  ตามบัญชา อภภ.1 ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Repeater ควบคุมข่าย ผลการการตรวจสอบความพร้อม ดังนี้
    1.ระบบ Repeater  ใช้งานได้ปกติ
    2.ระบบ echolink ใช้งานได้ปกติ (เครือข่าย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์)
    3.ระบบ D – Star ใช้งานได้ปกติ
    4.ระบบ APRS ใช้งานได้ปกติ
    5.ระบบอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา Emergency go Box กรณีตั้งเป็นสถานีวิทยุสื่อสารชั่วคราวหากเกิดภัยพิบัติ
    6.ระบบตรวจสภาพอากาศแบบ Machanic ตรวจระดับน้ำ ทิศทางลม ความชื้น ซึ่งมีความแม่นยำสูง
    โดยช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีมรสุม ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นมีการเฝ้าระวังผ่านสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นเอง