เรื่อง ตามที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งขอรับการสนันสนุน เครื่องวิทยุคมนาคมฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564
จังหวัดราชบุรี

ตามที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งขอรับการสนันสนุน เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานให้บริการรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นั้น
          สำนักงาน กสทช. โดย รก.ลสทช.ได้พิจารณาแล้วได้มอบของกลางเครื่องวิทยุคมนาคม CB245 และสายอากาศ พร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ที่สิ้นสุดคดีแล้ว เพื่อจำหน่ายเป็นครุภัณฑ์ให้ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 10 เครื่อง โดยนายอนิรุท เสวกานันท์ (ผภภ.เขต 16) เป็นตัวแทนมอบให้กับนางปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดราชบุรี เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป