เรื่อง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564
จังหวัดเพชรบุรี

  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 2564 ภภ.เขต 16 นำโดยนายชานนท์ คราประยูร หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสถานีควบคุมข่ายวิทยุ ในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จอมบึง ราชบุรี และพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซาก
          ตามบัญชา อภภ.1 ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Repeater ควบคุมข่าย ผลการการตรวจสอบความพร้อม ดังนี้
          1. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบุรี โดยทางสถานีฯ มีการใช้งานผ่านระบบ 
1) ระบบ Repeater 145.700 MHz (Dup -600), 146.700 (Dup -600) ใช้งานได้ปกติ
2) ระบบ echolink ใช้งานได้ปกติ
3) ระบบ D – Star ใช้งานได้ปกติ
4) ระบบ APRS ใช้งานได้ปกติ
โดยช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีมรสุม ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นมีการเฝ้าระวังผ่านสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นเอง และร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณกุศลเพื่อติดต่อข่าวสารกันได้อย่างทันท่วงที
           2. สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดราชบุรี มีการใช้งานผ่านระบบ
1) ระบบ Repeater 145.6625 MHz (Dup -600), 145.7250 (Dup -600) ใช้งานได้ปกติ
2) ระบบ echolink ใช้งานได้ปกติ
3) ระบบ APRS ใช้งานได้ปกติ
โดยช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีมรสุม ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นมีการเฝ้าระวังผ่านสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นเอง