ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และงานบริการทั่วไป ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และงานบริการทั่วไป ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
    การจ้าง(93.14.18.00) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีอาร์.คลีนนิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 321,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง