ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน 1 ตัว ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
จังหวัดราชบุรี

           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการจัดซื้อป้อมยามสาเร็จรูป จำนวน 1 ตัว ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
           การจัดซื้อป้อมยามสาเร็จรูป จำนวน 1 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทูพี อลูมิเนียม จากัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 31,030.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง