ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
จังหวัดราชบุรี

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการจัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 2 ตู้ ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
          การจัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 2 ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (ราชบุรี) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,400.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง