ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
จังหวัดราชบุรี

           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
          การจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (ราชบุรี) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,990.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง