ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง Tower and Shelter (จังหวัดนครปฐม) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีโครงการ เช่าการเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง Tower and Shelter สำหรับเครื่องอุปกรณ์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ และสายอากาศตรวจหาวิทยุ ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 (พื้นที่ติดตั้งเสาจังหวัดเพชรบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
    การเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง Tower and Shelter สำหรับเครื่องอุปกรณ์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ และสายอากาศตรวจหาวิทยุ ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 (พื้นที่ติดตั้งเสาจังหวัดนครปฐม) จำนวน 36 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางธีร์จุฑา บุญเพิ่ม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 642,600.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง