ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อไมโครโฟนติดปกเสื้อไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
จังหวัดราชบุรี

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีการจัดซื้อไมโครโฟนติดปกเสื้อไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
           การจัดซื้อไมโครโฟนติดปกเสื้อไร้สาย จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.เอส.ซี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง