ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
    การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ของสำนักงาน กสทช. เขต 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย พลวิริยะ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 410,880.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง