สำนักงาน กสทช. เขต 16 ปิดทำการ วันที่ 24 กันยายน 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564

สำนักงาน กสทช. เขต 16 ปิดทำการ ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องจากในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ